Zorgvuldige afweging nodig bij het kappen van bomen in Leersum

Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug roept het College van de gemeente Utrechtse Heuvelrug dringend op om zorgvuldig te werk te gaan bij het blessen en kappen van bomen bij het opruimen van de schade veroorzaakt door de heftige valwind op 18 juni jongstleden.

De storm heeft enorm veel schade veroorzaakt, een ontzettende heftige, traumatiserende gebeurtenis voor de inwoners van Leersum. Nu er relatieve rust is weergekeerd blijken de zorgen echter nog niet voorbij; veel inwoners slaan alarm omdat de gemeente te rigoureus te werk lijkt te gaan bij het blessen en kappen van de bomen die nog wel overeind staan. In een artikel in De Kaap (27 juni 2021) stelt boomdeskundige Edwin Smit dat het kappen niet erg zorgvuldig plaatsvindt, waardoor gezonden bomen ook beschadigd raken, en dat er veel bomen gestipt worden die met de juiste snoeibeurten nog gewoon oud kunnen worden.

Laat het principe van zorgvuldigheid en behoud van bomen leidend zijn bij alle kap- en snoeiwerkzaamheden. De Partij voor de Dieren Utrechtse Heuvelrug vraagt aandacht voor de volgende punten:

Weg = weg

Doe niet aan haastwerk/paniekvoetbal. Maak eerst een zorgvuldige analyse van welke bomen daadwerkelijk op dit moment nog een gevaar vormen of echt niet meer te redden zijn.

Extreme weersomstandigheden zullen steeds vaker voorkomen en we kunnen niet steeds reageren door zoveel mogelijk bomen weg te halen. Daarmee creëren we binnen de kortste keren niet alleen een onleefbare leefomgeving maar veroorzaken we op termijn grotere problemen: hittestress, wateroverlast, etc. Jonge aanplant kan geenszins de functie overnemen van volwassen bomen.

Menselijke fouten/onkunde

Valwind is overmacht. Maar een dergelijk extreme weersomstandigheid raakt altijd (eerst) de bomen die kwetsbaar zijn geworden door menselijke onkunde/fouten, zoals het afhakken van wortels bij het kabels leggen, het te veel asfalteren (parkeerplaatsen aanleggen bijvoorbeeld, wat zorgt voor bodemverdichting), het verkeerd snoeien of juist niet snoeien en kandelaberen.

Bij veel van de bomen die zijn omgewaaid is te zien dat de wortelkluiten te klein zijn en deze al eerder waren aangetast: boomdeskundige Ronald Vrij constateert zwamaantastingen, afgehakte wortels, bodemverdichting, kluiten die niet in verhouding met de kroon zijn, etc. De verzwakte bomen gaan om en kunnen dan een domino-effect veroorzaken waarbij ook de gezonde bomen worden meegesleurd. Met goed bomenbeheer kan dit voorkomen worden

Belang van goed bomenbeheer

Bomenbeheer is een vak en van groot belang gezien de toenemende invloed van klimaatverandering op de natuur en onze groene leefomgeving. Investeer in deskundig bomenbeheer waarbij steeds een zorgvuldige afweging gemaakt kan worden tussen mogelijke risico’s, de vitaliteit van de boom, het belang van groen en volwassen bomen in onze woonomgeving. Het is zaak een plan te maken voor de korte en langere termijn, waarbij de vraag centraal moet staan hoe we bomen kunnen beheren zodat deze zoveel mogelijk tegen extreme weersomstandigheden bestand zijn. Investeer in goede boomdeskundigen die dit op de juiste wijze kunnen uitvoeren.

Dieren en vogels

Doordat er nu veel haast gemaakt wordt met het weghalen van bomen komen dieren en vogels in het nauw. Er is door de storm ontzettend veel habitat verwoest en ook is er nog helemaal geen zicht op hoeveel dieren gestorven of gewond zijn geraakt door de storm. Door nu onnodig of te rigoureus te kappen krijgen dieren en vogels weer een grote tegenslag te verwerken. Dit geldt ook voor de bomen aan de Lomboklaan, die vrijwel volledig verwoest is. De vleermuizen die daar nestten en foerageerden moeten ondersteund worden bij het vinden van een nieuw onderkomen.

Illegale kap

Tot 5 juli hoeven er geen vergunningen aangevraagd worden voor de kap van bomen in de gemeente. Dit werkt illegale kap in de hand. Wij roepen het college op om er strikt op toe te zien dat er geen misbruik gemaakt wordt van deze verordening en dat er geen gezonde bomen gekapt worden.

College, extreem weer wordt veroorzaakt door klimaatverandering. Het al te rigoureus en onnodig kappen en het onverantwoord snoeien leiden uiteindelijk tot grotere en extremere calamiteiten. Juist het behoud van de bomen die we hebben kan ons hiertegen beschermen, maar daarvoor moeten bomen wel goed beheerd, verzorgd en onderhouden worden.

Wij roepen het college op het volgende te doen:

  • voer de huidige werkzaamheden uit onder toeziend oog van boomdeskundigen die een goede inschatting kunnen maken van het risico en de vitaliteit van de bomen;

  • betrek een ecoloog bij de kap- en snoeiwerkzaamheden zodat deze advies kan geven over hoe dieren en vogels zoveel mogelijk ontzien kunnen worden en een veilig onderkomen kunnen vinden; zorg voor vleermuiskasten in de buurt van de Lomboklaan en op andere plekken waar vleermuizen door de storm hun habitat zijn kwijtgeraakt.;

  • zie strikt toe op illegale kap van gezonde bomen;

  • investeer in goed bomenbeheer waarbij en duurzame verzorging en bescherming van het bomenbestand in de gemeente centraal staat;

  • zie erop toe dat het omgewaaide lombokbos hersteld wordt en dus bos blijft.